Kunde service
Danmark | DKK kr
Velkommen til siden med vilkår og betingelser for LILYSILK Silk Club, også kendt som "Programmet". Ved at deltage i Programmet accepterer du disse Vilkår. Programmet er et kundeloyalitetsprogram, der tilbydes af LILYSILK, og som giver berettigede personer mulighed for at optjene point og låse op for forskellige niveauer af fordele og belønninger, som beskrevet i disse Vilkår.
LILYSILK kan indsamle personlige oplysninger fra medlemmer for at lette Silk Club Rewards. Alle indsamlede personlige oplysninger håndteres i overensstemmelse med LILYSILKs respektive fortrolighedspolitikker, der indeholder oplysninger om, hvordan medlemmer kan søge adgang til eller rette deres personlige oplysninger, der opbevares af LILYSILK eller klage over et brud på deres privatliv, og hvordan LILYSILK vil håndtere denne klage. Ved at tilmelde sig LILYSILK Silk Club giver en person samtykke til, at LILYSILK kontakter dem for at give dem forbruger- eller markedsføringsoplysninger eller underrette dem om belønninger eller andre produkter og specialtilbud i en ubestemt periode, medmindre medlemmet (eller det tidligere medlem, alt efter omstændighederne) giver besked om andet.
GRUNDVILKÅR
 • INDMELDELSE
  plus minus
  Enhver kvalificeret person kan tilmelde sig Programmet ved at give de nødvendige oplysninger på Programmets websted.
  Kontoen er knyttet til den specifikke hjemmeside, som medlemmet har tilmeldt sig på. For eksempel har et medlem, der har tilmeldt sig på LILYSILK Danmarks hjemmeside, ikke en konto på LILYSILK Tysklands hjemmeside. Medlemsfordele og point kan ikke overføres på nogen måde fra en konto til en anden, og kan kun bruges på den LILYSILK-hjemmeside, hvor kontoen findes.
 • BERETTIGELSE
  plus minus
  Personer, der tilmelder sig Silk Club Rewards, accepterer at være bundet af Vilkår og Betingelser. For at være berettiget til Programmet skal enkeltpersoner være mindst 18 år gamle med en unik e-mailadresse og være myndige på deres bopælssted. Deltagelse i Programmet er forbudt i jurisdiktioner, hvor det kan være i strid med eventuelle lovkrav, og du accepterer ikke at deltage i Programmet i sådanne jurisdiktioner. Det er dit ansvar at overholde gældende love. Hvis deltagelse i Programmet ville føre til en overtrædelse af love, regler, bestemmelser, ordrer, arbejdsgiverpolitikker eller aftaler, som du er bundet af, er du ikke berettiget til at deltage.
  Ved at deltage i Programmet accepterer du at give LILYSILK den ønskede dokumentation eller bevis for din berettigelse og/eller identitet inden for den angivne tidsramme. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i annullering af din konto og dine point.
 • OPSIGELSE
  plus minus
  Hvis et medlem ønsker at opsige sin konto, kan han/hun gøre det ved at kontakte kundeserviceteamet.
  LILYSILK kan straks, uden varsel, begrænse eller opsige dit medlemskab, hvis du: (i) overtræder Vilkårene eller andre gældende vilkår eller ser ud til at bruge Programmet på en måde, der ikke er i overensstemmelse med disse Vilkår eller hensigten med Programmet; (ii) viser sig at handle på en voldelig eller svigagtig måde eller deltager i enhver adfærd, der kunstigt, ukorrekt eller vildledende påvirker akkumulering, brug eller tab af point, præmier eller medlemsfordele; (iii) give urigtige oplysninger i forbindelse med Programmet; (iv) forringe den normale funktion af Programsiden eller Programmet; (v) handle på en måde, der er skadelig for LILYSILK; (vi) handle på en måde, der er uforenelig med lokale, statslige, provinsielle, nationale eller føderale love, forskrifter, ordrer eller andre regler.
 • ÆNDRING AF VILKÅR/PROGRAM
  plus minus
  LILYSILK forbeholder sig ret til med jævne mellemrum at justere Programmet og dets tilknyttede Vilkår og Betingelser med rimelig varsel til medlemmerne som beskrevet i dette afsnit. De mest opdaterede oplysninger kan findes på VIP-Medlemskabssiden eller kommunikeres via e-mail eller post til den adresse, der er knyttet til din konto. De reviderede Vilkår og Betingelser/Programmet træder i kraft ved udstationering, eller som specificeret af LILYSILK på et senere tidspunkt eller gennem en alternativ metode. Medmindre andet er angivet, gælder disse opdaterede Vilkår for din deltagelse i Programmet fra deres ikrafttrædelsesdato.
  LILYSILK forbeholder sig også retten til, til tider, at foretage ændringer såsom at justere optjeningsmuligheder, tilbagetrække, begrænse, modificere eller annullere enhver præmie eller fordel, ændre partnerpræmier eller -programmer, øge eller modificere point eller andre krav for at optjene en præmie eller fordel, regulere overførbarheden af point, præmier eller fordele, modificere medlemsniveauer eller de tilknyttede fordele, indføre blackout-datoer eller begrænse antallet af værelser, der er tilgængelige for præmieindløsning på en eller alle destinationer.
 • BEGRÆNSNING AF ANSVAR
  plus minus
  Dette program stilles til rådighed for dig, som det er og forefindes, uden erklæringer eller garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede.
  Uden at begrænse det foregående repræsenterer eller garanterer LILYSILK ikke, at oplysningerne relateret til programmet er nøjagtige, komplette, pålidelige, nyttige, rettidige eller aktuelle, eller at programmet vil fungere uden afbrydelse eller fejl. På trods af vores kommercielt rimelige indsats kan programwebstedet og andet programmateriale indeholde typografiske eller andre fejl eller unøjagtigheder, herunder uden begrænsning vedrørende beløbet eller værdien af en bestemt præmie, antallet af point, der kræves for at indløse en bestemt præmie, antallet af point, der skal tildeles for en bestemt handling, eller klassificeringen af enhver ejendom til præmieformål. LILYSILK forbeholder sig ret til at annullere eller nægte at behandle enhver programpræmie, påstået pointoptjeningsbegivenhed eller anden transaktion, der opstår som følge af en sådan fejl, skrivefejl eller trykfejl.
  Under ingen omstændigheder vil LILYSILK være ansvarlig over for dig for nogen indirekte, tilfældige, særlige eller følgeskader, der opstår som følge af eller på nogen måde forbundet med programmet.
  Hele dette afsnit vil overleve afslutningen af dette program og dit medlemskab i det.
 • GENERELLE VILKÅR
  plus minus
  • FORCE MAJEURE
   LILYSILK skal ikke holdes ansvarlig for manglende levering eller opfyldelse af præmier, fordele eller point i dette Program, hvis Programmet eller dets drift påvirkes af omstændigheder uden for dets kontrol. Disse omstændigheder omfatter naturkatastrofer, handlinger eller anmodninger fra statslige eller halvstatslige enheder, udstyrssvigt, terrorhandlinger, vejrforhold, naturfænomener, erklærede eller uerklærede krige, brand, embargoer, arbejdskonflikter eller strejker, mangel på arbejdskraft eller materialer, transportafbrydelser, civile uroligheder, oprør, optøjer, pandemier/epidemier (eller lignende trusler mod folkesundheden eller nødsituationer) eller love, regler, forskrifter, ordrer eller handlinger pålagt af statslige myndigheder på ethvert niveau. Denne liste er ikke udtømmende og omfatter enhver anden årsag, der ikke specifikt er nævnt ovenfor.
  • LOVHÅNDHÆVELSE
   Du accepterer, at intet indeholdt i disse Vilkår er en undtagelse fra LILYSILKs ret til at overholde retshåndhævelse eller statslige anmodninger eller krav vedrørende din deltagelse i Programmet eller oplysninger leveret til eller indsamlet af LILYSILK med hensyn til sådan deltagelse.
  • ANTAGELIGHED I FREMTIDIGE RETSSAGER
   En trykt version af disse Vilkår og af enhver meddelelse givet af LILYSILK i elektronisk form vil være tilladt i retslige, voldgiftsmæssige eller administrative procedurer baseret på eller relateret til disse Vilkår eller din deltagelse i Programmet i samme omfang og underlagt de samme betingelser som andre forretningsdokumenter og optegnelser, der oprindeligt blev genereret og vedligeholdt af LILYSILK i trykt form.
  • ENGELSKSPROGET VERSION KONTROLLERER
   I tilfælde af uoverensstemmelse eller uoverensstemmelse mellem den engelske version og en anden version af disse Vilkår på et andet sprog, vil den engelske version være gældende, styrende og kontrollerende.
HVORDAN PROGRAMMET FUNGERER
 • MEDLEMSKABSNIVEAUER
  plus minus
  Programmet har fem niveauer: SEED, SPROUT, BULBIL, PETAL og LILY. Hvert niveau nås, når medlemmet akkumulerer et bestemt antal basispoint.
  Nulstilling/Genberegning af niveau: Medlemmets niveaustatus opdateres hvert år den 1. januar baseret på den genberegnede mængde af resterende Basispoint på kontoen. På ethvert andet tidspunkt end 1. januar, eller når den årlige genberegning finder sted, vil du ikke blive nedgraderet, bortset fra refusion. For den nøjagtige beregningsmetode henvises til "Pointudløb" i afsnittet Point.
  Alle medlemmer nyder godt af en række fordele, der stilles til rådighed af LILYSILK efter eget skøn fra tid til anden. Fordelene kan variere fra niveau til niveau, og nogle niveauer kan have flere fordele end andre. Typen, timingen og tilgængeligheden af eventuelle fordele, særlige tilbud og eksklusive begivenheder bestemmes af LILYSILK efter eget skøn. For detaljer, se venligst Niveauer og Fordele.
 • POINT
  plus minus
  For at optjene point skal man være et kvalificeret medlem af LILYSILK Silk Club og optjene point på de måder, der er beskrevet i Vilkårene. Alle optjente point krediteres medlemmets konto fra det LILYSILK-websted, medlemmet tilmeldte sig på.
  Basispoint - optjenes gennem kvalificerede køb fra LILYSILKs officielle hjemmeside og bruges til at beregne medlemmets niveau. Pointene er knyttet til den specifikke hjemmeside, som medlemmet køber fra. Medlemmer skal være logget ind, når de foretager købet, for at modtage pointene.
  Pointudløb - For både Basispoint og Bonuspoint gælder det, at når niveauet genberegnes, normalt den 1. januar hvert år, beholder du alle dine point fra sidste år og halvdelen af alle resterende Basispoint. De resterende Basispoint vil afgøre dit niveau for det nye år.
  Antag for eksempel, at du har optjent 4000 Basispoint i 2022 og 5000 Basispoint i 2023. Når niveauet genberegnes den 1. januar 2024, vil dine Basispoint være 7000 (5000+4000/2), og de halve point (2000 point), som du optjente før 2023, vil udløbe. Niveauet, der svarer til 7000 Basispoint, er BULBIL.
  Bonuspoint - Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, vil alle andre point, som et medlem optjener, blive betragtet som bonuspoint. Bonuspoint kan indløses til Programpræmier, men tæller ikke med i beregningen af et medlems fremskridt mod medlemsstatus.
  • HVORDAN MAN OPTJENER POINT
   Når et medlem afgiver en ordre, mens det er logget ind, vil der blive givet to point for hver kr i lokal valuta (valuta ved kassen), et til basispointet og et til bonuspointet. Den eneste måde at optjene basispoint på er ved at placere en ordre, mens man er logget ind, men bonuspoint kan optjenes på de måder, der er beskrevet i Vilkårene. Pointene vil blive overført til medlemmets konto, når bestillingen er gennemført. I tilfælde af at medlemmet glemte at logge ind under bestillingen eller andre omstændigheder, hvor tilsvarende point ikke blev krediteret korrekt til medlemmets konto, kan medlemmet kontakte LILYSILKs kundeserviceteam for korrektion.
  • TILBAGEKALDELSE AF POINT
   Hvis en kunde returnerer en vare, vil de tilsvarende point, der er knyttet til den specifikke vare, som blev givet til kunden, blive inddraget tilsvarende. Hvis en kundes basispointsaldo som følge heraf falder til under det aktuelle medlemsniveaus minimumskrav, vil medlemmets niveau blive genberegnet. LILYSILK har ret til at tilbagekalde point, der er givet som følge af en fejl.
 • FORDELE
  plus minus
  • NIVEAU-OP BELØNNINGER
   Niveau-op Belønninger er en niveauspecifik, tilfældigt genereret engangskuponkode, der gives til medlemmer, når de stiger i niveau.
   Når et medlem opgraderer, vil der blive sendt en bekræftelsesmail til medlemmets registrerede e-mailadresse inden for de næste 24 timer med ovennævnte kuponkode.
   Hvis du ikke har modtaget din bekræftelsesmail inden for 48 timer, bedes du kontakte kundeservice på support@lilysilk.zendesk.com. Niveau-op Belønninger-kuponen udløber 90 dage efter datoen på e-mailen. Der kan Kun bruges én Niveau-op Belønninger-kupon pr. transaktion.
   Hvis du frivilligt vælger at annullere eller returnere din ordre, men allerede har brugt level-up belønningen, vil det beløb, du faktisk har betalt, blive refunderet.
   En Niveau-op Belønning kan ikke overdrages og må ikke sælges, overføres eller overdrages til nogen anden. Forsøg på at overføre Niveau-op Belønning kan ugyldiggøre Belønning. Niveau-op Belønning kan til enhver tid ændres, ændres eller opsiges af LILYSILK efter eget skøn.
  • MEDLEMSPRIS & TILBUD
   Medlemspriser er en fast niveauspecifik rabat, der automatisk anvendes på alle kvalificerede ordrer på den oprindelige ordrepris før andre rabatter. For yderligere oplysninger henvises til Niveauer og Fordele.
   Ved returnering og tilbagebetaling vil medlemsrabatter ikke indgå i den refunderede pris.
   Medlemspris er ikke kontanter, har ingen kontant værdi uden et køb og må ikke ændres, sælges, byttes eller overføres. Medlemsprisen anvendes først, før alle andre kampagnerabatter er anvendt. Medlemspris kan til enhver tid ændres, ændres eller opsiges af LILYSILK efter eget skøn.
  • FØDSELSDAGSMÅNEDSRABAT
   Alle LILYSILK-medlemmer er berettiget til at nyde godt af en eksklusiv fødselsdagsmånedsfordel i form af en engangskode, der sendes til medlemmet hvert år i begyndelsen af deres fødselsdagsmåned. For nye medlemmer, der tilmelder sig i deres fødselsdagsmåned, sendes koden inden for 48 timer efter tilmeldingen. Medlemmets fødselsdagsoplysninger skal udfyldes, for at fødselsdagsrabatten kan sendes og træde i kraft. Når de er udfyldt, kan medlemmet ikke ændre sin fødselsdag. Hvis medlemmet ved en fejl har udfyldt en forkert dato, eller hvis fødselsdagen af andre årsager skal ændres, bedes du kontakte kundeservice på support@lilysilk.zendesk.com.
   Fødselsdagsfordelen kan til enhver tid ændres, ændres eller opsiges af LILYSILK efter eget skøn.
   Fødselsdagsmånedsrabat er kun til din personlige brug. Ethvert forsøg på ulovligt at ændre din fødselsdag er en overtrædelse af vilkårene, og dit medlemskab kan blive tilbagekaldt af LILYSILK.
  • POINT MULTIPLIER EVENTS
   Point Multipiler Events (Eventen) er en tidsbegrænset niveauspecifik aktivitet, hvor de optjente point ganges. Den nøjagtige multiplikator og pointtype, som begivenheden gælder for (dvs. basis, bonus), varierer på tværs af medlemsniveauer og kan variere på tværs af begivenheder.
   Der afholdes flere point-events fra tid til anden. Du bedes abonnere på LILYSILK for at modtage oplysninger om events i god tid.
   I løbet af multiple points-arrangementet vil alle optjente point automatisk blive krediteret din konto inden for 24 timer efter købet.
   Point har ingen kontantværdi og kan ikke byttes, sælges eller overføres. Intet minimumskøb påkrævet.
   Point Multipiler Event kan til enhver tid ændres, ændres eller afsluttes af LILYSILK efter eget skøn.
  • LOYALITETS-JUBILÆUMSGAVE
   Alle PETAL & LILY-medlemmer er berettiget til at modtage en loyalitetsgave om året i august eller på det tidspunkt, hvor LILYSILKs jubilæumsevent finder sted. I den periode, hvor LILYSILK Anniversary Event finder sted, vil jubilæumsgaven automatisk blive tilføjet til indkøbskurven og sendt, når medlemmet afgiver en ordre.
   For at se de forskellige gavemuligheder for din Silk Club-status, skal du være opmærksom på siden med jubilæumsbegivenheden. Typen og antallet af jubilæumsgavemuligheder varierer fra sted til sted og kan variere fra medlemsniveau til medlemsniveau.
   Kontakt venligst kundeservice på support@lilysilk.zendesk.comfor at få hjælp til at vælge din loyale gave. Erstatninger kan forekomme. Gælder så længe lager haves. Gavefordelen kan til enhver tid ændres, ændres eller opsiges af LILYSILK efter eget skøn.
  • GRATIS STANDARDFORSENDELSE
   BULBIL, PETAL and LILY-medlemmer får automatisk gratis standardforsendelse på alle kvalificerende onlinekøb på det websted, hvor den tilsvarende konto findes, så længe købet foretages, mens medlemmet er logget ind.
   Fordelen har ingen kontant værdi. Fordelen kan ikke overdrages. Fordelen kan til enhver tid ændres, modificeres eller opsiges af LILYSILK efter eget skøn.
  • GRATIS MONOGRAM & TILPASNING
   Unik monogramservice er gratis for LILY-medlemmer. Det kan tage omkring 4 ekstra arbejdsdage at sende din ordre, når du har anmodet om monogramservice. Monogrammerede produkter kan ikke byttes eller returneres, når de er solgt.
   Håndlavet skræddersyning (dvs. tilpasning) er gratis for alle LILY-medlemmer.
   Gratis Monogramm & Tilpasning kan til enhver tid ændres, ændres eller opsiges af LILYSILK efter eget skøn.
  • NEM RETURNERING & OMBYTNING
   Nem Returnering & Ombytning-tiden for medlemmer varierer på tværs af niveauer. SEED og SPROUT har 45 dages Nem Returnering & Ombytning, mens BULBIL, PETAL og LILY har 60 dage. For flere detaljer henvises til vores returpolitik.