Klantenservice
Nederland | EUR €
Welkom op de pagina met de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de LILYSILK Silk Club, ook wel bekend als het "Programma". Door deel te nemen aan het Programma, stemt u in met deze Voorwaarden. Het Programma is een loyaliteitsprogramma voor klanten aangeboden door LILYSILK, waarmee in aanmerking komende personen punten kunnen verdienen en verschillende niveaus van voordelen en beloningen kunnen ontgrendelen, zoals gedetailleerd beschreven in deze Voorwaarden.
LILYSILK kan persoonlijke informatie verzamelen van Leden om de Silk Club Rewards te faciliteren. Alle verzamelde persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de respectieve Privacybeleid van LILYSILK, waarin informatie staat over hoe Leden toegang kunnen vragen tot hun persoonlijke informatie die door LILYSILK wordt bewaard of deze kunnen corrigeren, een klacht kunnen indienen over een schending van hun privacy, en hoe LILYSILK met die klacht zal omgaan. Door lid te worden van de LILYSILK Silk Club, stemt een individu ermee in dat LILYSILK contact met hen kan opnemen om hen consumenten- of marketinginformatie te verstrekken of hen op de hoogte te stellen van Rewards of andere producten en speciale aanbiedingen, voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt aangegeven door het Lid (of voormalig Lid, indien van toepassing).
BASISVOORWAARDEN
 • Lidmaatschap inschrijving
  plus minus
  Elke in aanmerking komende persoon kan zich inschrijven voor het Programma door de vereiste informatie op de Programmasite te verstrekken.
  Het account is gekoppeld aan de specifieke website waarop het lid zich heeft aangemeld. Een lid dat zich heeft aangemeld op de LILYSILK US-website heeft bijvoorbeeld geen account op de LILYSILK Canada-website. Lidmaatschapsvoordelen, voordelen en punten mogen op geen enkele manier worden overgedragen van het ene account naar het andere, en kunnen alleen worden gebruikt op de LILYSILK-website waar het account bestaat.
 • Geschiktheid
  plus minus
  Individuen die lid worden van Silk Club Rewards gaan ermee akkoord gebonden te zijn aan de Algemene Voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor het Programma moeten personen ten minste 18 jaar oud zijn, een uniek e-mailadres hebben en de wettelijke leeftijd hebben bereikt in hun woonplaats. Deelname aan het Programma is verboden in rechtsgebieden waar dit mogelijk in strijd is met wettelijke vereisten, en u stemt ermee in om in dergelijke rechtsgebieden niet deel te nemen aan het Programma. Het is uw verantwoordelijkheid om de toepasselijke wetten na te leven. Als deelname aan het Programma zou leiden tot een schending van wetten, regels, voorschriften, bevelen, werkgeversbeleid of overeenkomsten waaraan u gebonden bent, komt u niet in aanmerking voor deelname.
  Door deel te nemen aan het Programma, stemt u ermee in om LILYSILK de gevraagde documentatie of bewijs van uw geschiktheid en/of identiteit te verstrekken binnen het gespecificeerde tijdsbestek. Als u dit niet doet, kan dit resulteren in de annulering van uw account en punten.
 • Beëindiging van accounts
  plus minus
  Indien een lid zijn/haar account wil beëindigen, kan dit worden gedaan door contact op te nemen met het klantenserviceteam.
  LILYSILK kan uw lidmaatschap onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving beperken of beëindigen als u: (i) de Voorwaarden of andere toepasselijke voorwaarden schendt of de Programma op een manier gebruikt die inconsistent is met deze Voorwaarden of met de intentie van het Programma; (ii) wordt betrapt op het handelen op een misbruikende of frauduleuze wijze of het verrichten van enige handeling die op kunstmatige, onjuiste of misleidende wijze invloed heeft op de opbouw, het gebruik of het verlies van punten, beloningen of lidmaatschapsvoordelen; (iii) enige valse voorstelling van zaken maakt in verband met het Programma; (iv) de normale werking van de Programmasite of het Programma belemmert; (v) handelt op een manier die schadelijk is voor LILYSILK; (vi) handelt op een manier die in strijd is met lokale, nationale of federale wetten, regelgeving, bevelen of andere regels.
 • Wijziging van de voorwaarden/programma
  plus minus
  LILYSILK behoudt zich het recht voor om periodiek het Programma en de bijbehorende voorwaarden aan te passen, met redelijke kennisgeving aan de leden zoals beschreven in dit gedeelte. De meest recente informatie is te vinden op de VIP-lidmaatschap pagina, of kan worden gecommuniceerd via e-mail of post naar het aan uw account gekoppelde adres. De herziene Voorwaarden/Programma worden van kracht na publicatie, of zoals door LILYSILK op een latere datum of via een alternatieve methode is gespecificeerd. Tenzij anders vermeld, zijn deze bijgewerkte Voorwaarden van toepassing op uw deelname aan het Programma vanaf de ingangsdatum.
  LILYSILK behoudt zich ook het recht voor om op bepaalde momenten wijzigingen aan te brengen, zoals het aanpassen van verdienmogelijkheden, het intrekken, beperken, wijzigen of annuleren van een beloning of voordeel, het aanpassen van partnerbeloningen of -programma's, het verhogen of wijzigen van vereisten voor het verdienen van een beloning of voordeel, het reguleren van de overdraagbaarheid van punten, beloningen of voordelen, het wijzigen van de lidmaatschapstiers of de bijbehorende voordelen, het invoeren van black-out data, of het beperken van het aantal kamers dat beschikbaar is voor het inwisselen van een beloning op een of alle bestemmingen.
 • Beperking van aansprakelijkheid
  plus minus
  Dit programma wordt u ter beschikking gesteld op een as-is-basis, zoals-beschikbaar, zonder verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.
  Zonder het voorgaande te beperken, verklaart of garandeert LILYSILK niet dat de informatie met betrekking tot het programma accuraat, volledig, betrouwbaar, nuttig, actueel of actueel is, of dat het programma zonder onderbreking of fouten zal werken. Ondanks onze commercieel redelijke inspanningen kunnen de programmasite en ander programmamateriaal typografische of andere fouten of onnauwkeurigheden bevatten, inclusief maar niet beperkt tot het bedrag of de waarde van een bepaalde beloning, het aantal punten dat nodig is om een bepaalde beloning in te wisselen, het aantal aantal punten dat voor een bepaalde actie moet worden toegekend, of de classificatie van een eigendom voor toekenningsdoeleinden. LILYSILK behoudt zich het recht voor om programmatoekenningen, vermeende puntenverdienende evenementen of andere transacties die voortvloeien uit een dergelijke fout, typefout of drukfout, ongeldig te verklaren of te weigeren.
  LILYSILK is in geen geval aansprakelijk jegens u voor enige indirecte, incidentele, speciale of vervolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het programma.
  Deze hele sectie blijft van kracht na de beëindiging van dit programma en uw lidmaatschap ervan.
 • Algemene termen
  plus minus
  • Overmacht.
   LILYSILK kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor het niet leveren of vervullen van beloningen, voordelen of punten in dit programma als het programma of de activiteiten ervan worden beïnvloed door omstandigheden waarover zij geen controle heeft. Deze omstandigheden omvatten overmacht, acties of verzoeken van overheids- of semi-overheidsinstanties, defecten aan apparatuur, terroristische daden, weersomstandigheden, natuurverschijnselen, v erklaarde of niet-verklaarde oorlogen, brand, embargo's, arbeidsconflicten of stakingen, tekorten aan arbeidskrachten of materialen, transportonderbrekingen, burgerlijke ongeregeldheden, opstanden, rellen, pandemieën/epidemieën (of vergelijkbare bedreigingen of noodsituaties voor de volksgezondheid), of wetten, regels, voorschriften, bevelen of acties opgelegd door overheidsinstanties op welk niveau dan ook. Deze lijst is niet uitputtend en omvat alle andere oorzaken die hierboven niet specifiek zijn vermeld.
  • Politie.
   U gaat ermee akkoord dat niets in deze Voorwaarden afbreuk doet aan het recht van LILYSILK om te voldoen aan verzoeken of vereisten van wetshandhavings- of overheidsinstanties met betrekking tot uw deelname aan het Programma of informatie die aan LILYSILK wordt verstrekt of verzameld met betrekking tot een dergelijke deelname.
  • Ontvankelijkheid in toekomstige procedures.
   Een gedrukte versie van deze Voorwaarden en van elke kennisgeving door LILYSILK in elektronische vorm zal in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden toelaatbaar zijn in gerechtelijke, arbitrale of administratieve procedures gebaseerd op of gerelateerd aan deze Voorwaarden of uw deelname aan het Programma. Zoals andere zakelijke documenten en documenten die oorspronkelijk door LILYSILK in gedrukte vorm zijn gegenereerd en onderhouden.
  • Engelstalige versiebeheer.
   In het geval er een discrepantie of inconsistentie bestaat tussen de Engelstalige versie en een andere versie van deze Voorwaarden in een andere taal, zal de Engelse versie prevaleren, regeren en controleren.
Hoe het Programma Werkt
 • Lidmaatschapsniveaus
  plus minus
  Het programma kent vijf niveaus: SEED, SPROUT, BULBIL, PETAL en LILY. Elk niveau wordt bereikt wanneer het lid een bepaald aantal basispunten verzamelt.
  Niveau opnieuw instellen/herberekenen: De niveaustatus van het lid wordt elk jaar op 1 januari bijgewerkt op basis van het herberekende aantal resterende basispunten in de account. Op enig ander tijdstip dan 1 januari of wanneer de jaarlijkse herberekening plaatsvindt, wordt u niet gedegradeerd, behalve in geval van restitutie. Voor de exacte berekeningsmethode verwijzen wij u naar de "Vervaldatum van basispunten" in de sectie Punten.
  Alle leden genieten van een verscheidenheid aan voordelen die LILYSILK van tijd tot tijd naar eigen goeddunken beschikbaar stelt. De voordelen kunnen per niveau verschillen en sommige niveaus kunnen meer voordelen hebben dan andere. Het type, de timing en de beschikbaarheid van eventuele voordelen, speciale aanbiedingen en exclusieve evenementen worden naar eigen goeddunken door LILYSILK bepaald. Raadpleeg Niveaus en voordelen voor meer informatie.
 • Punten
  plus minus
  Om punten te verdienen, moet men een in aanmerking komend lid van de LILYSILK Silk Club zijn en punten verdienen op de manier die in de Voorwaarden wordt beschreven. Alle verdiende punten worden bijgeschreven op de account van het lid via de LILYSILK-website waarop het lid zich heeft aangemeld.
  Basispunten - Verdiend via in aanmerking komende aankopen op de officiële LILYSILK-website en worden gebruikt voor het berekenen van het ledenniveau. Punten worden gekoppeld aan de specifieke website waar het lid aankopen doet. Leden moeten bij de aankoop zijn aangemeld om de punten te ontvangen.
  Verlopen van punten - Voor zowel basispunten als bonuspunten, wanneer de herberekening van het niveau plaatsvindt, meestal op 1 januari van elk jaar, behoudt u al uw punten van vorig jaar, en de helft van alle resterende basispunten. De resterende basispunten bepalen uw niveau voor het nieuwe jaar.
  Stel dat u bijvoorbeeld 400 basispunten heeft verdiend in 2022 en 500 basispunten in 2023. Met de herberekening van het niveau op 1 januari 2024 bedragen uw basispunten 700 (500+400/2), en de halve punten (200 punten) die u vóór 2023 heeft verdiend, vervalt. Het niveau dat overeenkomt met 700 basispunten is BULBIL.
  Bonuspunten - Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, worden alle andere door een lid verdiende punten beschouwd als bonuspunten. Bonuspunten kunnen worden ingewisseld voor programmaprijzen, maar worden niet meegeteld voor de berekening van de voortgang van een lid richting de lidmaatschapsstatus.
  • Hoe punten te verdienen
   Wanneer een lid een bestelling plaatst terwijl hij is aangemeld, worden er twee punten uitgedeeld voor elke dollar aan lokale valuta (valuta bij het afrekenen), één voor het basispunt en één voor de bonuspunten. De enige manier om basispunten te verdienen is door een bestelling te plaatsen terwijl u bent aangemeld, maar bonuspunten kunnen worden verdiend via de manieren die in de Termijn worden beschreven. Punten worden na het succesvol plaatsen van de bestelling verdeeld over de account van het lid. In het geval dat het lid vergat in te loggen tijdens het plaatsen van een bestelling of in andere omstandigheden waarbij de overeenkomstige punten niet correct op de account van het lid werden bijgeschreven, kan het lid contact opnemen met de klantenservice van LILYSILK voor correctie.
  • Intrekking van punten
   Als een klant een artikel retourneert, worden de overeenkomstige punten die zijn gekoppeld aan het specifieke artikel dat aan de klant is gegeven, dienovereenkomstig ingetrokken. Als het basispuntensaldo van een klant daardoor onder de minimumvereisten van het huidige lidmaatschapsniveau daalt, wordt het niveau van het lid opnieuw berekend. LILYSILK heeft het recht om toegekende punten als gevolg van een fout in te trekken.
 • Voordelen
  plus minus
  • Level-up Beloningen
   Een Level-up Beloning is een eenmalige couponcode die willekeurig wordt gegenereerd en specifiek is voor het niveau waarop een lid zich bevindt.
   Wanneer een lid een nieuw niveau bereikt, wordt er binnen 24 uur een bevestigingsmail met de eerder genoemde couponcode naar het geregistreerde e-mailadres van het lid gestuurd.
   Als u binnen 48 uur geen bevestigingsmail heeft ontvangen, neem dan contact op met de klantenservice via support@lilysilk.zendesk.com. De coupon van de Level-up Beloning vervalt 90 dagen na de datum van de e-mail. Per transactie kan slechts één coupon van de Level-up Beloning worden gebruikt.
   Als u ervoor kiest om uw bestelling vrijwillig te annuleren of retourneren, maar de level-up beloning al heeft gebruikt, wordt het bedrag dat u daadwerkelijk heeft betaald terugbetaald.
   Een Level-up Beloning is niet overdraagbaar en mag niet worden verkocht, overgedragen of toegewezen aan iemand anders. Pogingen om de Level-up Beloning over te dragen kunnen de Beloning ongeldig maken. Level-up Beloningen kunnen te allen tijde door LILYSILK naar eigen goeddunken worden gewijzigd, gewijzigd of beëindigd.
  • Ledentarieven en aanbiedingen
   Ledentarieven zijn een niveauspecifieke korting met een vast tarief die automatisch wordt toegepast op alle in aanmerking komende bestellingen op de oorspronkelijke bestelprijs vóór eventuele andere kortingen. Raadpleeg Niveaus en Voordelenvoor meer informatie.
   Voor retourzendingen en terugbetalingen zijn ledenkortingen uitgesloten van de terugbetaalde prijs.
   Het ledentarief is niet contant, heeft geen contante waarde zonder een aankoop en mag niet worden gewijzigd, verkocht, geruild of overgedragen. Het ledentarief wordt eerst toegepast voordat alle andere promotionele kortingen zijn toegepast. Het ledentarief kan op elk moment naar eigen goeddunken door LILYSILK worden gewijzigd, aangepast of beëindigd.
  • Verjaardagsmaandkorting
   Alle LILYSILK-leden komen elk jaar in aanmerking voor een exclusieve verjaardagsmaandkorting tijdens de maand waarin ze jarig zijn. De verjaardagsinformatie van het lid moet worden ingevuld voordat de verjaardagsmaandkorting van kracht wordt. Eenmaal voltooid, kan het lid zijn verjaardag niet meer wijzigen. Als het lid per ongeluk de datum verkeerd heeft ingevuld of om een andere reden de verjaardag moet wijzigen, neem dan contact op met de klantenservice via support@lilysilk.zendesk.com.
   De verjaardagsuitkering kan op elk moment naar eigen goeddunken door LILYSILK worden gewijzigd, aangepast of beëindigd.
   Verjaardagsmaandkorting is alleen voor persoonlijk gebruik. Elke poging om uw geboortedatum illegaal te wijzigen is een schending van de Voorwaarden en uw lidmaatschap kan door LILYSILK worden ingetrokken.
  • Puntvermenigvuldiger-evenementen
   Het Puntvermenigvuldiger-evenement (het Evenement) is een tijdelijke activiteit op basis van de lidmaatschapsniveaus, waarbij de verdiende punten worden vermenigvuldigd. De exacte vermenigvuldigingsfactor en het type punt waarop het Evenement van toepassing is (bijvoorbeeld basispunt, bonuspunt) kunnen verschillen per lidmaatschapsniveau en per evenement.
   Er worden regelmatig meervoudige puntevenementen gehouden. Meld u aan via inschrijven bij LILYSILK om tijdig informatie over evenementen te ontvangen.
   Tijdens het meervoudige puntevenement worden alle verdiende punten automatisch binnen 24 uur na aankoop bijgeschreven op uw account.
   Punten hebben geen contante waarde en mogen niet worden geruild, verkocht of overgedragen. Er is geen minimale aankoop vereist.
   Het Puntvermenigvuldiger-evenement kan te allen tijde door LILYSILK naar eigen goeddunken worden gewijzigd, aangepast of beëindigd.
  • Loyaliteits-verjaardagscadeau
   Alle PETAL & LILY-leden komen in aanmerking voor één loyaliteitsgeschenk per jaar in augustus of op het moment dat het LILYSILK-jubileumevenement plaatsvindt. Gedurende de periode waarin het LILYSILK-jubileumevenement plaatsvindt, wordt het jubileumcadeau automatisch aan de winkelwagen toegevoegd en verzonden wanneer het lid een bestelling plaatst.
   Om de verschillende cadeauopties voor uw Silk Club-status te bekijken, verwijzen wij u naar de jubileumvieringsevenementpagina. Het type en aantal jubileumcadeauopties verschilt per locatie en kan variëren per lidmaatschapsniveau.
   Neem contact op met de klantenservice via support@lilysilk.zendesk.comvoor ondersteuning bij het kiezen van uw Loyal Gift. Er kunnen vervangingen plaatsvinden. Geldig zolang de voorraad strekt. Het Geschenkvoordeel kan op elk moment naar eigen goeddunken door LILYSILK worden gewijzigd, aangepast of beëindigd.
  • Gratis standaardverzendingsvoordeel
   BULBIL-, PETAL- en LILY-leden krijgen automatisch gratis standaardverzending voor alle in aanmerking komende online aankopen op de site waar het bijbehorende account bestaat, zolang de aankoop wordt gedaan terwijl het lid is aangemeld.
   De uitkering heeft geen contante waarde. Het voordeel is niet overdraagbaar. Voordeel kan op elk moment naar eigen goeddunken door LILYSILK worden gewijzigd, gewijzigd of beëindigd.
  • Gratis Monogrammen & Aanpassing
   Unieke monogrammen zijn gratis voor LILY-leden. Het kan ongeveer 4 extra werkdagen duren voordat uw bestelling wordt verzonden als u monogrammen heeft aangevraagd. Producten met monogram kunnen niet worden geruild of geretourneerd nadat ze zijn verkocht.
   Handgemaakte maatwerk (d.w.z. aanpassing) is gratis voor alle LILY-leden.
   Gratis Monogrammen & Aanpassing kan te allen tijde door LILYSILK worden gewijzigd, aangepast of beëindigd naar eigen goeddunken.
  • Eenvoudig retourneren & omruilen
   De periode voor eenvoudig retourneren en omruilen verschilt per lidmaatschapniveau. SEED en SPROUT hebben recht op 45 dagen eenvoudig retourneren en omruilen, terwijl BULBIL, PETAL en LILY recht hebben op 60 dagen. Voor meer details verwijzen wij u graag naar ons retourbeleid.