Klantenservice
Nederland | EUR €
Algemene voorwaarden voor Lilysilk-berichten

U stemt ermee in om terugkerende geautomatiseerde marketing- en informatieve tekstberichten (bijv. sms en mms) van Lilysilk te ontvangen, inclusief tekstberichten die kunnen worden verzonden met behulp van een automatisch telefoonkiessysteem, naar het mobiele telefoonnummer dat u hebt opgegeven bij het aanmelden of naar elk ander nummer dat jij wijst aan. Toestemming voor het ontvangen van geautomatiseerde marketing-sms-berichten is geen voorwaarde voor een aankoop. Er kunnen sms- en datatarieven van toepassing zijn.

De frequentie van berichten kan variëren. Lilysilk behoudt zich het recht voor om de frequentie van verzonden berichten op elk moment te wijzigen, om het totale aantal verzonden berichten te verhogen of te verlagen. Lilysilk behoudt zich ook het recht voor om de korte code of het telefoonnummer van waaruit berichten worden verzonden te wijzigen.

Het is mogelijk dat niet alle mobiele apparaten of handsets worden ondersteund en dat onze berichten mogelijk niet overal kunnen worden afgeleverd. Lilysilk, haar serviceproviders en de mobiele providers die door het programma worden ondersteund, zijn niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-bezorgde berichten.

U gaat ook akkoord met onze Lilysilk Gebruiksvoorwaarden en Lilysilk Privacybeleid

Annulering

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van sms-/mms-tekstberichten door op de opt-out-link te klikken in het tekstbericht dat u ontvangt in ons sms-programma.

Wijziging mobiele telefoonnummer

In het geval dat u uw mobiele telefoonnummer wijzigt of deactiveert, stemt u ermee in Lilysilk hiervan op de hoogte te stellen door een bezoek te brengen aan support@lilysilk.zendesk.com

Problemen?

Als u problemen ondervindt, stuur dan een e-mail naar support@lilysilk.zendesk.com en laat ons de details van uw probleem of uw verzoek om ondersteuning weten.

Contact

Dit berichtenprogramma is een service van Lilysilk, gevestigd op 556 N. DIAMOND BAR BLVD. STE207, DIAMANTSTAAF, CA 91765.

Geschillenbeslechting

(a) generaal. In het belang van het op de meest geschikte en kosteneffectieve manier oplossen van geschillen tussen u en Lilysilk, komen u en Lilysilk overeen dat elk geschil dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met deze algemene voorwaarden voor berichten ("Berichtenvoorwaarden") of uw ontvangst van sms-berichten van Lilysilk of haar serviceproviders worden opgelost door bindende arbitrage. Arbitrage is minder formeel dan een rechtszaak. Arbitrage maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, kan een beperktere ontdekking mogelijk maken dan in de rechtbank, en kan onderworpen zijn aan zeer beperkte toetsing door rechtbanken. Arbiters kunnen dezelfde schadevergoeding en hulp toekennen die een rechtbank kan toekennen. Deze overeenkomst om geschillen te beslechten omvat alle claims die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met deze berichtvoorwaarden, of uw ontvangst van sms-berichten van Lilysilk of haar serviceproviders op basis van contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere juridische theorie, en ongeacht wanneer een claim ontstaat. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE BERICHTENVOORWAARDEN, U EN LILYSILK ELK AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OP EEN JURYPROCES OF DEELNEMEN AAN EEN KLASSEACTIE EN DAT DEZE BERICHTENVOORWAARDEN ONDERWORPEN ZIJN AAN EN WORDEN BEHEERST DOOR DE FEDERALE ARBITRAGEWET.

(b) uitzonderingen. Niettegenstaande subsectie (a) hierboven, wordt niets in deze berichtvoorwaarden geacht afstand te doen van, uit te sluiten of anderszins het recht van u of Lilysilk te beperken om: (i) een individuele vordering in te stellen bij de rechtbank voor geringe vorderingen; (ii) een handhavingsactie ondernemen via de toepasselijke federale, staats- of lokale instantie als die actie beschikbaar is; (iii) een voorlopige voorziening zoeken ter ondersteuning van arbitrage bij een bevoegde rechtbank; of (iv) een rechtszaak aanspannen om een claim inzake inbreuk op intellectueel eigendom aan te pakken.

(c) Arbiter. Elke arbitrage tussen u en Lilysilk valt onder de Federal Arbitration Act en de Commercial Dispute Resolution Procedures and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (gezamenlijk "AAA-regels") van de American Arbitration Association ("AAA"), zoals gewijzigd door deze Berichtgevingsvoorwaarden, en zullen worden beheerd door de AAA. De AAA-regels en indieningsformulieren zijn online beschikbaar op www.adr.org, door de AAA te bellen op 1-800-778-7879 of door contact op te nemen met Lilysilk. De arbiter heeft de exclusieve bevoegdheid om elk geschil met betrekking tot de interpretatie, toepasselijkheid of afdwingbaarheid van deze bindende arbitrageovereenkomst op te lossen.

(d) Kennisgeving; Proces. Als u of Lilysilk van plan zijn arbitrage aan te vragen, dan moet de partij die arbitrage aanvraagt eerst een schriftelijke kennisgeving van het geschil aan de andere partij sturen via U.S. Mail ("kennisgeving"). Het adres van Lilysilk voor kennisgeving is: 195 Humboldt Avenue, Chico, California 95928, t.a.v.: Chief Executive Officer. De Kennisgeving moet: (i) de aard en basis van de claim of het geschil beschrijven; en (ii) de gevraagde specifieke hulp uiteenzetten ("Eis"). U en Lilysilk zullen te goeder trouw proberen de claim direct op te lossen, maar als u en Lilysilk niet binnen 30 dagen na ontvangst van de Kennisgeving tot overeenstemming komen, kunnen u of Lilysilk een arbitrageprocedure starten. Tijdens de arbitrage mag het bedrag van een door u of Lilysilk gedaan schikkingsvoorstel pas aan de arbiter worden bekendgemaakt nadat de arbiter een definitieve beslissing heeft genomen en, indien van toepassing, een uitspraak heeft gedaan. (e) Vergoedingen. Als u arbitrage start in overeenstemming met deze berichtvoorwaarden, zal Lilysilk u de betaling van de indieningsvergoeding terugbetalen, tenzij uw claim meer dan $ 15.000 bedraagt of zoals hieronder uiteengezet, in welk geval de betaling van eventuele vergoedingen zal worden beslist door de AAA-regels. Als de vordering $ 15.000 of minder bedraagt, kunt u kiezen of de arbitrage wordt uitgevoerd: (i) uitsluitend op basis van documenten die aan de arbiter zijn voorgelegd; (ii) via een telefonische hoorzitting zonder verschijning; of (iii) door een persoonlijke hoorzitting zoals vastgelegd in de AAA-regels. Als de arbiter oordeelt dat de inhoud van uw claim of de in de eis gevraagde voorziening lichtzinnig is of voor een ongepast doel is ingediend (zoals gemeten volgens de normen uiteengezet in Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), dan wordt de betaling van alle vergoedingen zijn onderworpen aan de AAA-regels. In dat geval stemt u ermee in om Lilysilk alle eerder door Lilysilk uitbetaalde gelden terug te betalen die anderszins uw verplichting zijn om te betalen onder de AAA-regels. Ongeacht de wijze waarop de arbitrage wordt uitgevoerd, moet de arbiter een met redenen omklede schriftelijke beslissing uitbrengen die voldoende is om de essentiële bevindingen en conclusies waarop de beslissing en eventuele uitspraak zijn gebaseerd, uit te leggen. U en Lilysilk komen overeen dat een dergelijke schriftelijke beslissing en informatie die tijdens arbitrage wordt uitgewisseld, vertrouwelijk zal worden gehouden, behalve voor zover nodig om een beperkte rechterlijke toetsing van de uitspraak af te dwingen of toe te staan. De arbiter kan uitspraken doen en geschillen oplossen met betrekking tot de betaling en terugbetaling van honoraria of onkosten op elk moment tijdens de procedure en op verzoek van u of Lilysilk binnen 14 dagen na de uitspraak van de arbiter ten gronde.

(e) Geen groepsgedingen. JIJ EN Lilysilk GAAN ERMEE AKKOORD DAT IEDEREEN VORDERINGEN MAG INSTELLEN TEGEN DE ANDER ENKEL IN EEN INDIVIDUELE HOEDANIGHEID EN NIET ALS EISER OF KLASSLID IN ENIGE VERMEENDE KLASSE OF VERTEGENWOORDIGERPROCEDURE. Verder, tenzij zowel u als Lilysilk anders overeenkomen in een ondertekend schrijven, mag de arbiter niet meer dan de vorderingen van één persoon consolideren en mag hij op geen enkele andere manier de leiding hebben over enige vorm van een vertegenwoordigende of collectieve procedure.

(f) Wijzigingen aan deze Arbitragebepaling. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Berichtenvoorwaarden, als Lilysilk een toekomstige wijziging aanbrengt in deze arbitragebepaling, anders dan een wijziging van het Lilysilk-adres voor Kennisgeving, kunt u de wijziging afwijzen door ons binnen 30 dagen na de wijziging aan het Lilysilk-adres een schriftelijke kennisgeving te sturen. voor Kennisgeving, in welk geval deze arbitragebepaling, zoals van kracht onmiddellijk voorafgaand aan de wijzigingen die u verwierp, van toepassing blijft op alle geschillen tussen u en Lilysilk.

(g) Afdwingbaarheid. Als een arbiter beslist dat toepasselijk recht de handhaving van een van de beperkingen van subsectie (f) hierboven (adressering van collectieve, vertegenwoordigende en geconsolideerde procedures) verhindert met betrekking tot een bepaalde vordering tot herstel, dan moet die vordering (en alleen die vordering) worden gescheiden van de arbitrage en voor de rechter gebracht. Als enige andere bepaling van deze Voorwaarden Berichten niet-afdwingbaar blijkt te zijn, wordt de toepasselijke bepaling geacht te zijn geschrapt en blijft de rest van deze Voorwaarden Berichten volledig van kracht.

Wijzigingen in de voorwaarden voor berichten

We behouden ons het recht voor om ons berichtenprogramma op elk moment te beëindigen of te wijzigen. We behouden ons ook het recht voor om deze berichtvoorwaarden op elk moment te wijzigen en dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk na plaatsing van kracht. Als u zich na dergelijke wijzigingen blijft inschrijven, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.